«نود اقتصادی»-دکتر محمد کهندل: ارز باید تک نرخی شود و این نرخ لازم است در بازار و اقتصاد تعیین شود. البته برای رسیدن به این موضوع به برنامه نیاز است و فرایند انتقال آن مهم است.

یکی از دلایل مهم رانت وجود  قیمت های چندگانه ارز و ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در نرخ ارز چند گانه مزیتهای نسبی اقتصاد گم می شود. سرمایه گذاری کاهش و نرخ رشد پایین و از سرعت رشد صادرات می کاهد.

در نرخ ارز چند گانه تخصیص ارز دستوری می شود. وجود نرخ چندگانه یکی از دلایل دلاریزه بودن اقتصاد است. 

نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان یکی از دلایل بزرگ بودن دولت، کسری بودجه و افزایش پایه پولی و تورم است. نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان یک مسیر حمایتی ناکارآمد برای کالاهای اساسی و خوراک دام است که نه بخش تولید را تحت تاثیر مثبت داده و نه مصرف کننده گان از آن بهره مند شده اند.

سیاست حمایتی ۴۲۰۰ تومانی ارز یک سیاست حمایتی فراگیر است. سیاست فراگیر حمایتی غلط، پر هزینه و ناکارآمد است.  ارز ۴۲۰۰ تومانی نظام ارزی را مختل و توان دولت را در تنظیم بازار ارز از بین برده است.