به گزارش «نود اقتصادی»، عبدالناصر همتی در دوران کمتر از سه ساله ریاست خود بر بانک مرکزی، بیشترین افزایش قیمت ارز را به کشور تحمیل کرد.