به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران در ۱۰ماهه امسال رقم صادرات غیرنفتی ایران به ژاپن حدود ۱۴ میلیون دلار بوده که این میزان کمترین رقم صادرات به این کشور از سال ۸۹ تاکنون است. همچنین صادرات ۱۴ میلیون دلاری ایران به ژاپن در مقایسه با ارقام صادرات سال‌های ۹۵ و ۹۶  کاهش ۹۷ تا ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد.

قابل ذکر است ارزش واردات ژاپن در سال گذشته حدود ۷۲۱ میلیارد دلار بوده  که صادرات ایران تنها معادل ۰۰۲/. درصد از میزان واردات این کشور است.