به گزارش «نود اقتصادی»، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۸۵ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۰.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 همچنین بنابر این گزارش بالغ بر ۶۷۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۹ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸ درصد و ۱۱.۱ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در آذرماه ۱۳۹۹به ترتیب معادل ۹.۴ درصد و ۱۲.۵ درصد و در دی ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۸.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد بوده است.