به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات صورت مالی بانک صادرات، مطالبات این بانک از یک شرکت اماراتی (middle east europe general trading) نزدیک به ۶۳۴ میلیارد تومان است که حالا تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است.

قابل ذکر است مطالبات غیرجاری شامل سه دسته اعم از مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است. مطالبات سررسید گذشته آن دسته از مطالباتی است که تاخیر سررسید اقساط کمتر آنها از ۶ ماه باشد، مطالبات معوق مطالباتی هستند که بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید آنها گذشته باشد و مطالبات مشکوک‌الوصول نیز آن دسته از مطالباتی هستند که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده باشد. با این حال مشخص نیست مطالبات بانک صادرات جزء کدام یک از سه گروه است.