به گزارش «نود اقتصادی»، عباس قبادی، معاون وزیر صمت اظهار داشت: قیمت گوشت قرمز مشمول قیمت گذاری نیست. وزارت جهاد اعتقادی به قیمت گذاری این محصول ندارد. در حال حاضر قیمت مناسب برای عرضه گوشت گوساله بر اساس نوع گوشت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است و بیش از این قیمت گران فروشی محسوب می شود.