به گزارش «نود اقتصادی»، بهمن آرمان، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: پاره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی هستند که نه ارتباطی با نرخ ارز دارند و نه متأثر از تحریم‌های بر ایران هستند. ساخت آزادراه و مسکن و آبیاری تحت فشار به هیچ وجه متأثر از تحریم‌ها و کمبود ارز نیستند؛ یا ساخت واحدهای مسکونی برای طبقه متوسط و کم برخوردار.

وی بیان کرد: در اینجا هدایت منافع مالی از فعالیت‌های سوداگرانه مانند بازار ارز و مسکن به سمت تولید واقعی است که مهم است. مشکل اصلی اقتصاد کشور بیکاری است، که رفتن به سمت این فعالیت‌ها بیکاری را کاهش می دهد.