به گزارش «نود اقتصادی»، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: بازار را سهامداران عمده حمایت می کنند و ۷۰ تا ۸۰ درصد این بازار در دست سهامداران عمده است و ۲۰ درصد نیز دست کسانی است که در این بازار می مانند و حدود ۴ تا ۵ درصد بازار دست کسانی است که رفتار هیجانی دارند لذا با رفتار خوب بازار گردانان و سهامداران عمده این بازار مدیریت می شود.