به گزارش «نود اقتصادی»، احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: آقای نهاوندیان و معاون او طراح ایده فروش نفت هستند. افرادی که این سازو کار را طراحی کرده‌اند یعنی آقایان نهاوندیان و آقای باقری باید درباره جزییات و اهداف این طرح پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در برخی از جلسات پیشینی این موضوع حضور داشتم، هیچ اسناد پشتیبانی و برآورد آثاری نسبت به این مصوبه در اختیار اعضای حاضر در جلسه قرار نگرفته است. بنده در پیش جلسات کمیسیون شورای هماهنگی سران اقتصادی شرکت داشتم اما متاسفانه هیچ اسناد پشتیبانی و نتایج اجرای این مصوبه را در اختیار ما قرار ندادند.