به گزارش «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: رشد نامتعارف و غیر منطقی بازار سرمایه در شرایطی که قیمت‌گذاری‌ها غیرواقعی بوده، تهدیدی برای اقتصاد است. رشد غیرمنطقی بازار سرمایه می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود. آثار منفی این ابزار‌ها در میان مدت و بلندمدت ظهور خواهد کرد، در شرایطی که دیگر امکان جبران وجود ندارد.