به گزارش «نود اقتصادی» شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که طی چندین سال به صورت ماهانه گزارشی تحت عنوان ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی منتشر می‌کرد از مرداد ۱۳۹۸ گزارش دیگری منتشر نکرده است.

 قابل ذکر است این شرکت براساس استانداردهای تعریف شده، خودروهای داخلی از لحاظ کیفی در پنج سطح (ستاره) دسته‌بندی می‌کرد.