به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ حدود دو میلیون و ۲۷۷ هزار نفر بوده است. همچنین در گزارش دیگری که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، تعداد مدیران دولتی (بدون در نظر گرفتن مدیران شهرداری و نهادهای عمومی حاکمیتی) در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۴۴۲ هزار و ۴۰۹ نفر ذکر شده است. به عبارتی دیگر به ازای هر ۵ کارمند نهادهای دولتی، یک مدیر وجود دارد.