بیشتر بخوانید:

کمیسیون اقتصادی مجلس دهم فقط دو اقتصاددان دارد!

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فقط سه اقتصاددان دارد!