به گزارش «نود اقتصادی»، داود سوری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: فعالیت‌های سوداگرانه، فعالیت‌های کوتاه مدتی هستند، در بلند مدت و پس از گذشت مدتی، بنیادهای اصلی اقتصاد خود را حاکم می کنند و در این شرایط است که دیگر عملیات سودا گرایانه انجام نمی‌پذیرد، بنابراین وقتی موضوع دامنه‌دار می‌شود، نمی‌توان تنها عامل آن را یک فعالیت سوداگران معرفی کرد.

وی بیان کرد: اقتصادی که ۳۰ درصد تورم دارد و به طور متوسط ۲۵ تا ۳۰ درصد دارای رشد نقدینگی است، طبیعی است که در آن نرخ ارز متناسب با متغیرهای دیگر افزایش یابد و خود را تعدیل کند. بنابراین این موضوع به رفتار سوداگری در بازار ارتباط چندانی ندارد، شاید در کوتاه مدت این رفتار بتواند تغییری در قیمت ایجاد کند، اما عامل اصلی افزایش نرخ ارز را باید در متغیر ها و رفتارهای دیگر جستجو کرد. اما در نهایت این باور در تصمیم گیران ما وجود دارد که تغییرات نرخ ارز ناشی از سوداگری است و به همین طریق به دنبال این موضوع هستند که از سوداگری در بازار ارز جلوگیری کنند.