به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، در حالیکه طبق قانون، نظام بانکی از بنگاه‌داری منع شده است، اما اغلب همچنان به این فعالیت ادامه داده و ترک بنگاه‌داری نمی کنند!

سوال این است چرا بانک دولتی صنعت و معدن بنگاه‌های خود را واگذار نمی‌کند؟