به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای وزارت کار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۵۹ هزار و ۲۸۶ نفر مقری‌بگیر بیمه بیکاری در کشور وجود داشته است.

براساس این آمار تعداد مقری‌بگیران بیمه بیکاری کشور طی ۱۰ سال اخیر با رشد ۲/۲ برابری از ۱۱۷ هزار و ۷۸۳ نفر به ۲۵۹ هزار و ۲۸۶ نفر در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

همچنین محاسبات نشان می‌دهد کل هزینه دریافتی مقری‌بگیران بر مبنای حقوق پایه سال ۱۳۹۷ و با در نظر گرفتن بعد خانوار و  وضعیت تاهل، رقمی حدود ۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد.