به گزارش «نود اقتصادی» محمود جامساز تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: نقش عوامل داخلی بیش از نقش تحریم‌های خارجی است. زیرا ما اکنون با نقدینگی بیش از 2000 هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم و بانک مرکزی دقیقا نمی‌داند که بخش عظیم این نقدینگی کجاست و قادر نیست که این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند؛ در صورتی که اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود تا حد زیادی از بار مشکلات تولید، بیکاری، ارز و امثالهم که بر دوش مردم سنگینى می‌کند کاسته می‌شود.
وی افزود: وقتی ما نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم طبعا تولید رونق می‌گیرد و رشد اقتصادی ما از منفی به مثبت ارتقا می‌یابد. در واقع، وقتی رشد اقتصادی منفی می‌شود، یعنی اقتصاد ما کوچکتر شده و بیکاری افزایش می‌یابد. این به آن معناست که درآمد ملی کاهش یافته و ارزش پول ملی پایین آمده است. اما عکس این اتفاق زمانی است که رشد اقتصادی ما مثبت است و ما توانسته‌ایم هم اشتغال ایجاد کنیم و هم میزان تولید را افزایش دهیم. همچنین درآمد ملی بالا رفته و محصول ملی افزایش داشته است. وقتی محصول ملی افزایش پیدا کند بخش مهمی از تقاضا که اکنون بدون پاسخ است پاسخ داده می‌شود و قیمت‌ها نیز کاهشی می‌شوند. یعنی این روند روی گرانی هم اثرگذار است.