به گزارش «نود اقتصادی» بیمه آسیا در سه ماهه نخست امسال بیش از 12 هزار و 467 میلیارد ریال حق بیمه صادر کرد و در مقابل  پنج هزار و 760 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.

بر اساس این رخداد ضریب خسارت بیمه آسیا 65 درصد  شده که نسبت به ضریب خسارت کل صنعت بیمه که حدود 65 درصد بوده و بیمه آسیا هم بطور معمول دارای شرایطی مطلوب است. 

علاوه بر این در چهارماهه منتهی به 31 تیر 98 میزان حق بیمه تولید شده  مبلغ 18 هزار و 230 میلیارد ریال بوده و در مقابل خسارت پرداخت شده مبلغ هشت هزار و 512 میلیارد ریال بود. 

بر اساس این فعالیت نسبت خسارت بیمه آسیا 46 درصد شده است. 

این در حالی است که نسبت خسارت کل صنعت بیمه بعضا به 85 درصد می رسد و در صورتی که شرکتی بالای خسارت بالای 85 درصد باشد قطعا با مشکل مواجه خواهد شد. 

شاخص "نسبت خسارت" حاصل تقسیم خسارت پرداختی به‌حق بیمه دریافتی در یک دوره زمانی برحسب درصد است.

همچنین برای محاسبه اینکه چند درصد از حق‌بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد، از شاخص «ضریب‌خسارت» استفاده می‌شود. 

در محاسبه این شاخص، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری – عمومی دخالتی ندارد. 

ضریب خسارت از  تقسیم هزینه خسارت بر حق بیمه به دست می‌آید.