بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» کسب کرده است این ۵۶ بنگاه اقتصادی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان دارایی و ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند.

کدام نهاد جرات می‌کند با چنین قدرتی (انباشت بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان دارایی و ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه) مقابله کند؟

متاسفانه با اینکه بانک‌های کشور مکلف به ترک بنگاه‌داری شده‌اند اما همچنان با بی‌توجهی به این امر، با قدرت شرکتداری می‌کنند و بانک مرکزی نیز فقط نظاره‌گر موضوع است!