به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی سه بانک انصار، پارسیان و اقتصادنوین نشان می‌دهد این سه بانک در سال ۱۳۹۷ در مجموع نزدیک به ۱۳۹ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده‌اند که سهم بانک انصار از این مبلغ حدود ۱۱۴/۷ میلیارد تومان، پارسیان ۱۸/۴ میلیارد تومان و اقتصادنوین ۵/۵ میلیارد تومان است.

قابل ذکر است با توجه به اینکه اغلب بانکهای دولتی در صورت مالی خود هزینه‌های جاری را یا کتمان می‌کنند و یا با تاخیر صورت مالی ارائه می‌دهند، این ارقام برای بانکهای دولتی در دسترس نیست.