به گزارش «نود اقتصادی» علی ربیعی سخنگوی دولت امروز دلیل برکناری میعاد صالحی از مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری را عدم تطبیق مدرک تحصیلی با پست سازمانی وی دانسته است.

اما طبق استخراج خبرنگار «نود اقتصادی» از وضعیت مدارک تحصیلی اعضای کابینه دولت دوازدهم می‌توان دریافت که بیش از نیمی از آنها مدرک تحصیلی مرتبط ندارند.