به گزارش «نود اقتصادی» بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی مفصل به موضوع ارزهای دیجیتال پرداخته و پیشنهاد داده با قائده‌گذاری مناسب، دولت از فرصت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ارزهای دیجیتال برای توسعه صنعت برق استفاده کند.

مطابق این گزارش فقط ۱۰ درصد ایام سال مصرف برق ایران از حداکثر تولید برق فرارتر می‌رود و در بقیه ایام میزان تولید شبکه بیش از نیاز کشور است که این برق اضافی را می‌توان در قالب استخراج ارزهای دیجیتال مصرف کرد.