به گزارش «نود اقتصادی» دیوان محاسبات رکورد جابجایی مدیران را شکست. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور ۱۵ مدیر دیوان محاسبات را از ابتدای فروردین تاکنون جابجا کرده است! عادل آذر از اوایل پارسال تا ۵ مرداد ماه نیز در مجموع بیش از ۳۵ مدیر را در دیوان محاسبات تغییر داده است!