به گزارش «نود اقتصادی» سیر افزایش قیمت مرغ در مردادماه با رسیدن به قیمت ۱۶هزار تومان به بیشترین میزان خود در دو سال گذشته رسید.