اخبار شرکت‌ها- طبق آخرین صورتهای مالی ۱۲ ماهه پایان سال ۹۷ شرکت سایپا، شاهد دارایی‌هایی با ارزش دفتری ۱۶۱۹ میلیارد تومان هستیم که با توجه به تورم ارزش بسیار بالایی پیدا کرده است.

 همچنین طبق ترازنامه، شرکت دارای پتانسیل افزایش سرمایه از محل فروش دارایی ها به اررش ۱۰۵۰۷ میلیارد تومان نیز می باشد.

 دو پارامتر فروش دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، دو سکوی پرتابی هستند که می‌تواند این خودروساز مهم را با تحول همراه سازد.