به گزارش «نود اقتصادی» مطابق آمار بخش پولی بانک مرکزی، در پایان اسفند سال ۹۷ بدهی دولت به سیستم بانکی کشور به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بدهی ۲۵۸ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶ حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین از مبلغ بدهی دولت، بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی کشور است.