قیمت انواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی داخلی در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: 

 

 

 

 

 

 

 

انواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی داخلی کیلویی چند؟ + قیمتانواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی داخلی کیلویی چند؟ + قیمتانواع گوشت تازه گوساله و گوسفندی داخلی کیلویی چند؟ + قیمت