بررسی «نود اقتصادی» از آخرین صورت مالی حسابرسی نشده بانک ملت نشان می‌دهد کل مطالبات جاری و غیرجاری این بانک  در سال ۹۶ حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، نزدیک به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان آن مطالبات جاری و ۱۶/۵هزار میلیارد تومان آن هم مطالبات غیرجاری بوده است.

در ۱۲ماهه سال ۹۷ نیز از کل مطالبات ۲۴۸ هزار میلیارد تومانی جاری و غیرجاری این بانک، ۲۳۲ هزار میلیارد تومان آن جاری و ۱۶/۷هزار میلیارد تومان نیز غیرجاری است.