بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری (شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) بانک دولتی صنعت و معدن با افزایش ۷۱ درصد از ۵/۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۸/۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.