به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد در سال 97 مجموع واردات حوزه کاغذ ( اعم از انواع کاغذ، ماشین‌آلات و خمیر کاغذ) 812 میلیون دلار بوده که نسبت به واردات 573 میلیون دلاری سال 96 حدود 41 درصد افزایش یافته است.
 همچنین مطابق آمارهای گمرک، در سال 97 بیش از 34 میلیون دلار کاغذ روزنامه با ارز دولتی 4200 تومانی وارد شده که نسبت به واردات 6/7 میلیون دلاری کاغذ روزنامه در سال 96 رشد 406 درصدی را نشان می‌دهد. گرچه رشد 406 درصدی واردات کاغذ روزنامه ممکن است با بواسطه خطای آماری گمرک رخ داده باشد، اما اگر بلحاظ وزنی نیز این میزان را با واردات سال 95 مقایسه کنیم، باز هم واردات 40 تنی کاغذ روزنامه در سال 97 نسبت به واردات 35 تنی سال 95 رشد 5 تنی داشته است.

قابل ذکر است افزایش 41 درصدی واردات حوزه کاغذ آن هم  با ارز 4200 تومانی درحالی است که طی یکسال اخیر قیمت کاغذ (برای نمونه کاغذ تحریر 70*100) رشد 353 درصدی داشته است.

صادق قدک