به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس در تابستان سال ۹۷ شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران حدود  ۶.۳۲ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است که این مقدار در بهار ۶.۱۵ محاسبه شده بود. بر این اساس امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۱۷/.  واحد نامناسبتر ارزیابی شده است. بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی در تابستان ۱۳۹۷ سه مؤلفه ۱- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده ۲- عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده و ۳- اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی مناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری بوده اند.

براساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی، ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استان‌های البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسبترین شرایط  و استان‌های اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسبترین شرایط را داشته اند.

همچنین این گزارش با تکیه بر دو شاخص یعنی داده های آماری و نظرسنجی از فعالان اقتصادی تهیه شده است که داده های آماری نرخ ارز، اجرای احکام قضایی و ضریب نفوذ بیمه را عوامل تاثیرگذار در بدتر شدن شاخص امنیت سرمایه گذاری ارزیابی کرده اند، اما فعالان اقتصادی می گویند، تحریم‌های خارجی آثار ثانویه ای بر سایر مؤلفه ها داشته و مهمتر از تحریم خارجی، تحریم داخلی است که مسئولان دولتی در سطح ملی و استانی بر کسب و کار تحمیل کرده اند.

علیرضا ساعدی