به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا، ارزش صادرات ایران به اتحادیه در سال ۲۰۱۸، حدود ۹/۵ میلیارد یورو بوده که ایران میزان نسبت به سال ۲۰۱۷ تقریباً ۶ درصد کاهش یافته است. همچنین طی سال های ۲۰۰۷ تا  ۲۰۱۸  نیز صادرات ایران به اتحادیه اروپا حدود ۵ میلیارد یورویی کاهش داشته است. 

همچنین مقایسه وضعیت صادرات ایران  و کشورهای همسایه به اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ درحالی ایران ۹/۵ میلیارد یورو صادرات به اتحادیه داشته است که صادرات ترکیه به اتحادیه ۷۶/۱ میلیارد یورو، صادرات عربستان به اتحادیه ۳۰/۶ میلیارد یورو و صادرات عراق به اتحادیه ۱۶/۴ میلیارد یورو بوده است. بر این اساس کشورهای ترکیه، عربستان و عراق به ترتیب ۸، ۳/۲ و ۱/۷ برابر ایران به اتحادیه اروپا صادرات داشته‌اند.