به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آماری خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر درآمد سازمان اجتماعی تا ۹۶ درصد از حق بیمه دریافتی تامین شده و سوددهی سرمایه‌گذاری‌های این سازمان کاهش یافته است، به‌طوریکه  میزان درآمد تامین اجتماعی از سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۹۶ حدود ۲هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان است که این میزان فقط ۲/۳ درصد از منابع درآمدی سازمان را شامل می‌شود. همچنین میزان درآمد سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳ حدود ۵هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان بوده است که این میزان با کاهش ۵۴ درصدی در سال ۹۶ به ۲هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان رسیده است.

امین اله فتحی