به گزارش «نود اقتصادی» طی ۱۱ماهه سال جاری میزان معاملات مسکن در تهران بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته است که این میزان در مناطق مختلف متفاوت است.