به گزارش «نود اقتصادی»حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: این که بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگردانده است درست نیست زیرا این نتیجه گیری بر اساس پیش فرض های نادرست است.

وی افزود: محدود کردن تراکنش های پوزها و تغییر در جابجایی چک های تضمینی بانکی از جمله تصمیمات خوب بانک مرکزی برای کنترل جابجایی پول و مبارزه با پولشویی و تزریق آرامش به بازار بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی عنوان کرد: اقدامات موثر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در روزهای اخیر محسوس است و تا حد قابل توجهی باعث شده آرامش به این بازار برگردد