«نود اقتصادی»:دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران،با انتقاد ازشیوه بیمه مرکزی در ارایه اخطار به اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه ای فاقد مدیرعامل،گفته است که  دادن نمره منفی به تک تک اعضای هیات مدیره شرکت ها شیوه خوبی نبوده و باید امتیاز منفی را برای کل شرکت های  بیمه ای قائل شد.

درحال حاضر دو شرکت بیمه ای سرمد و ملت ماههاست که فاقد مدیر عامل بوده و با سرپرست اداره می شوند.!

"سیدمحمد علیپور یزدی"در گفتگوی تفصیلی خود با «نود اقتصادی»،توضیح داد که اعضای هیات مدیره شرکت ها متولی اداره شدن درست هر شرکتی به شمار می روند درحالیکه تعیین نمره منفی برای اعضای هیات مدیره شرکت ها به دلیل تعیین نشدن مدیر عامل  از ناحیه بیمه مرکزی مدل صحیحی نیست.

چندی قبل،"غلامرضا سلیمانی"رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده که به شرکت های مورد نظر اخطار کتبی داده ایم و درپرونده نظارتی تمامی اعضای هیأت مدیره آنها نمره منفی در نظر گرفته شده  وافزوده  که سیاست بیمه مرکزی کمک به شرکت های بیمه  ای بوده با این وجود اگر تعلل بیشتری در زمینه معرفی مدیرعامل صورت بگیرد برابر با آیین نامه های موجود و با توجه به مجموع نمرات منفی موجود درپرونده نظارتی آنها در خصوص صلاحیت حرفه ای آنان تجدید نظر می شود.

دراین بین،دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران،اذعان داشته که درشرایط فعلی به تعدادی از اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه ای نمره منفی داد شده درصورتی که اخطار باید متوجه خود شرکت بوده و حتی می توان یکی از رشته های بیمه ای شرکت خاطی را تا تعیین مدیرعامل  محدود کرد.

مشروح گفتگوی نود اقتصادی با دبیر کل سندیکای بیمه گران بزودی منتشر می شود.