«نود اقتصادی»:خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (براساس سال پایه 100=1395) در آبان‌ماه 1397 نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه 97 به عدد 153.6 رسید که نسبت به ماه پیش 3.5 درصد افزایش یافت.
این شاخص در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 39.9 درصد افزایش داشته است.
همچنین بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در آبان‌ماه امسال مربوط به دهک‌ دهم معادل 21.8 درصد و کمترین آن مربوط به دهک‌ اول معادل 15 درصد بوده ‌است.
نگاهی به تغییر نرخ تورم در گروه های مختلف نشان می دهد در آبان ماه نسبت به مهرماه نرخ تورم در گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 4.4 درصد، «پوشاک و کفش» 7.6 درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 3.1 درصد و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 7.2 درصد بیشتر شد.
همچنین این شاخص برای گروه های «بهداشت و درمان» 1.3 درصد، «حمل و نقل» 0.2 درصد، «تفریح و امور فرهنگی» 3.8 درصد، «تحصیل» 4.9 درصد، «رستوران و هتل» 3.4 درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» 6.2 درصد رشد کرد اما در گروه «دخانیات» 5.4 درصد و «ارتباطات» 2.4 درصد کاهش داشت.
در مجموع میزان تورم در آبان ماه نسبت به ماه مهر در بخش کالا 3.9 درصد و در بخش خدمات 2.8 درصد افزایش یافت.

** تغییر سالیانه نرخ تورم
شاخص تورم در آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال 59.9 درصد بیشتر شد؛ در این ماه تورم در بخش کالا 61.9 درصد و در بخش خدمت 29.3 درصد نسبت به آبان ماه سال گذشته رشد یافت.
بررسی تغییر تورم آبان ماه نسبت به ماه مشابه پارسال بیانگر آن است که این شاخص در گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 59.9 درصد، «دخانیات» 150.8درصد، «پوشاک و کفش» 48.5 درصد و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 14.5 درصد بیشتر شد.
این شاخص در گروه های «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 83.1 درصد، «بهداشت و درمان» 19.6 درصد، «حمل و نقل» 58.6 درصد، «ارتباطات» 45 درصد، «تفریح و امور فرهنگی» 86.5 درصد، «تحصیل» 24.2 درصد، «رستوران و هتل» 31.7 درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» 67.6 درصد رشد کرد.