«نود اقتصادی»- گزارش‌ها نشان می دهد که متوسط زمان پاسخگویی به شکایات بیمه گذاران در صنعت بیمه با افزایشی چشمگیر به 26 روز افزایش یافته که این رقم را می‌توان در نوع خود یک رکورد تازه به حساب آورد.

بی شک، یکی از مهمترین نکات در ثبت شکایت از شرکت‌های بیمه‌ای، زمان پاسخگویی شرکت‌ها  به شکایات بیمه گذاران بوده زیرا متوسط پاسخگویی شرکت های بیمه ای به شکایات  مشتریان آنها نباید از مرز 15 روز تجاوز کند.

هرچند که طبق بررسی های صورت گرفته مدت زمان رسیدگی به شکایات 19 شرکت از مرز 15 روز عبور کرده است.

عدول از این مقدار روز تعیین شده برای پاسخگویی به شکایات، در ابتدا منجر به اخذ  تذکر و در مراحل بعدی، ضمن احضار مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، اخطار کتبی به آنها داده خواهد شد.

سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران بیمه مرکزی،بالاترین زمان پاسخگویی به شکایات بیمه گذاران را مربوط به شرکت های بیمه حکمت صبا با 82 روز، رازی 77 روز، امید 67  روز و آرمان با 65 روز برشمرده است.

در هشت ماهه گذشته 2,648 شکایت دریافت شده  که به صورت سنتی و با توجه به سهم بیشتراز بازار بیمه کشور، شرکت بیمه ایران بیشترین سهم شکایت های دریافتی را از آن خود کرده است.

رتبه دوم بیشترین شکایت های دریافتی از آن بیمه دانا بوده که رقم آن به 194 شکایت رسیده است.

از این رو،شرکت های بیمه ملت و پارسیان هم به ترتیب با 183 و 181 شکایت دریافتی در رتبه های سوم و چهارم بیشترین دارندگان شکایت ها در صنعت بیمه ایستاده اند.

گزارش حاضر پیرامون عملکرد 29 شرکت فعال در صنعت بیمه بوده که درآن نام بیمه مرکزی هم دیده می شود که ازقضا کمترین شکایت دریافتی هم مربوط به بیمه مرکزی با یک فقره شکایت است.

با این حساب، بیمه مرکزی  هیچ گاه گزارش نداده که در این سال‌ها و درراستای صیانت از حقوق مشتریان بیمه ای، مدیران ارشد کدام شرکت‌های بیمه‌ای را احضار کرده و به آنها تذکرکتبی داده است!