«نود اقتصادی»:به گزارش  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مبلغ کمک هزینه خواروبار بازنشستگان شرکت از این ماه، تطبیق و پرداخت می شود.

با این مصوبه که با رویکرد مبتنی بر توجه به سرمایه انسانی و در راستای بهبود وضعیت معیشت کارکنان بازنشسته شرکت اجرا می شود، مبلغ خواروبار بازنشستگان شرکت بر طبق متن آئین نامه مصوب سال ۱۳۸۹هیئت مدیره شرکت از این ماه به این افراد پرداخت می شود.