به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای جدید وزارت کار نشان می‌دهد ۵/۶ میلیون نفر از شاغلان ایرانی معادل ۲۳/۵ درصد کل شاغلان کشور کمتر از سه سال در شغل اصلی خود ماندگار بوده‌اند.

همچنین در مجموع ۹/۸ میلیون نفر از شاغلان ایرانی یعنی معادل ۴۱ درصد از کل شاغلان کشور کمتر از ۷ سال در شغل اصلی ماندگار بوده‌اند.