«نود اقتصادی»:مدیرعامل بیمه آسیا  خبرداده است که شرکت متبوع او  300 میلیاد ریال افزایش سرمایه می دهد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، مسعود بادین،با اشاره به مصوبه هیأت مدیره این شرکت گفت: برای بهبود ساختار مالی  و ارتقای توانگری مالی بیمه آسیا، سرمایه این شرکت از 2300 میلیارد ریال به 2600 میلیارد ریال افزایش می یابد.

وی، با تاکید بر انجام مقدمات فرآیند افزایش سرمایه، افزود: افزایش سرمایه 300 میلیارد ریالی بیمه آسیا از محل سود انباشته این شرکت تامین خواهد شد.

محسن خواجه زاده